Outlook: Formulár pre vyhľadanie prílohy v emailoch

Publikoval Michal Kočí dňa 24.03.2005 o 22:07 v kategórii Office

Microsoft Office Outllok je fajn. Je príjemné, že ak nejakú feature nemá, dá sa celkom ľahko doprogramovať pomocou VBA. No a keďže docela často sa mi v poslednej dobe stávalo, že som potreboval vyhľadať email podľa názvu prílohy a toto sa v štandardnom vyhľadávacom dialógu nedá, musel som si to doprogramovať sám. S výsledkom som samozrejme nanajvýš spokojný :)

Mal som zopár požiadaviek a všetky sa mi podarilo naimplementovať:

 • vyhľadávať sa musí dať podľa časti názvu prílohy
 • vyhľadávať sa bude default v priečinku, v ktorom som nastavený, ale bude sa dať vybrať aj iný priečinok
 • vyhľadávanie sa bude dať prerušiť
 • bude sa zobrazovať priebeh hľadania
 • ak jeden mail obsahuje viac príloh, ktorích názvy obsahujú hľadaný text, mail sa v zozname zobrazý len raz
 • vo výsledkoch uvidím odosielateľa, predmet a dátum prijatia správy

Hneď na začiatku upozorňujem prípadných čitateľov, že používam (navyše používam svojskú) maďarskú notáciu, testovaniu kódu som nevenoval toľko času, koľko by si zaslúžil a v neposlednom rade som kód neoptimalizoval (ak je to u VBA vôbec možné) :)

Teda aby som nenapínal, formulár na vyhľadanie vyzerá nasledovne:

Formulár bude mať zopár globálnych premenných, nesúcich informácie o nájdených emailoch, či prebieha hľadanie, či je požiadavka na stornovanie hľadania, v akom priečinku sa má hľadať atď

Dim mailsFounded() As MailItem
Dim nsThis As NameSpace
Dim fldrSelected As MAPIFolder
Dim bCanceled As Boolean
Dim bSearching As Boolean

Pri aktivácii formulára je potrebné spraviť niekoľko základných úkonov, najmä zistiť aktuálny priečinok, pripraviť stĺpce v zozname s mailami, ktoré obsahujú hľadané prílohy.

Private Sub UserForm_Activate()
Set nsThis = Application.GetNamespace("MAPI") Set fldrSelected = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder tbFolder.Text = fldrSelected lvResults.ColumnHeaders.Add , , "Od", 100 lvResults.ColumnHeaders.Add , , "Predmet", 150 lvResults.ColumnHeaders.Add , , "Dátum", 100 bSearching = False bCanceled = False
End Sub

Pri požiadavke na výber iného priečinka sa musí užívateľovi zobraziť dialóg na výber priečinka a v prípade, že si niektorý vyberie a voľbu potvrdí, nastaví sa globálna premenná na zvolený priečinok.

Private Sub btnSelectFolder_Click()
Dim fldrTemp As MAPIFolder Set fldrTemp = nsThis.PickFolder If Not (fldrTemp Is Nothing) Then Set fldrSelected = fldrTemp tbFolder.Text = fldrSelected End If
End Sub

Vyhľadávacia procedúra je najdlhšia ale nie zložitá. Keďže jedno tlačidlo má slúžiť na hľadanie aj na ukončenie hľadania, je potrebné hneď na začiatku skontrolovať, či už hľadanie nebeží. Ak nie, nastaví sa príznak, že hľadanie beží a zmení sa text tlačidla. Ak beží, nastaví sa príznak, že treba stornovať hľadanie a procedúra sa ukončí.

Ďalej sa pripraví progress bar, ktorý bude zobrazovať priebeh hľadania a v “stavovom riadku” sa zobrazí informácia o začatí hľadania.

Nasleduje cyklus, ktorý skontroluje každú položku v prehľadávanom priečinku. Prvý krok cyklu kontroluje, či nebola požiadavka na ukončenie hľadania a ak bola, potom hľadanie zastaví (ukončí sa procedúra), predtým však trochu prečistí formulár. U práve kontrolovanej položky sa zistí, či sa jedná o e-mail a ak áno, či obsahuje prílohy. Ak prílohy obsahuje, každú z nich skontroluje, či sa v jej názve nenachádza hľadaný text. Ak áno, nastaví sa príznak, že sa mail má email pridať do výsledkov.

Ak niektorá príloha mailu vyhovela hľadanému názvu, do zoznamu výsledných mailov sa vloží nová položka obsahujúca odosielateľa, predmet správy a dátum prijatia. Zároveň sa do globálnej premennej pridá odkaz na tento email, aby keď si užívateľ bude chciet mail zobraziť, nemusel prehľadať znovu celý priečinok.

Na konci hľadania sa opäť prečistí formulár a do stavového riadku sa vypíše oznam o ukončení hľadania.

Private Sub btnSearch_Click()
  
  Dim mailOne As MailItem
  Dim objectOne As Object
  Dim attOne As Attachment
  Dim bFound As Boolean
  Dim lPosition As Long
  Dim liOne As ListItem
  
  If Not bSearching Then
    
    bSearching = True
    bCanceled = False
    btnSearch.Caption = "Zrušiť"
    
  Else
  
    bCanceled = True
    btnSearch.Caption = "Hľadať"
    
    Exit Sub
  
  End If
  
  ReDim mailsFounded(0)
  lvResults.ListItems.Clear
  lblInfo.Caption = "Hľadá sa príloha obsahujúca v názve " & tbFileName.Text
  
  pbProgress.Min = 0
  pbProgress.Max = fldrSelected.Items.Count
  pbProgress.Value = 0
  
  For Each objectOne In fldrSelected.Items
  
    If bCanceled Then
    
      pbProgress.Value = 0
    
      bSearching = False
      Exit Sub
    
    End If
  
    pbProgress.Value = pbProgress.Value + 1
  
    If objectOne.Class = olMail Then
    
      DoEvents
      
      Set mailOne = objectOne
      bFound = False
      
      If (mailOne.Attachments.Count > 0) Then
      
        For Each attOne In mailOne.Attachments
        
          If (InStr(1, attOne.FileName, _
          tbFileName.Text, vbTextCompare) > 0) _
          Then
          
            bFound = True
          
          End If
          
        Next
      
      End If
      
      If bFound Then
      
        ReDim Preserve mailsFounded(UBound(mailsFounded) + 1)
        Set mailsFounded(UBound(mailsFounded)) = mailOne
          
        Set liOne = lvResults.ListItems.Add
        liOne.Text = mailOne.SenderName
        liOne.SubItems(1) = mailOne.Subject
        liOne.SubItems(2) = mailOne.ReceivedTime
      
      End If
    
    End If
    
  Next
  
  lblInfo.Caption = "Koniec hľadania"
  btnSearch.Caption = "Hľadať"
  
End Sub

Pri požiadavke na zobrazenie vybraného emailu sa skontroluje, či je nejaký email vybraný a ak áno, potom sa otvorí.

Private Sub btnOpenMessage_Click()
Dim mailSelected As MailItem Dim liSelected As ListItem If Not (lvResults.SelectedItem Is Nothing) Then Set mailSelected = mailsFounded(lvResults.SelectedItem.Index) mailSelected.Display End If
End Sub

Keď bol formulár hotový (a pár minút testovaný), tak som si do toolbaru pridal ikonku, ktorá mi formulár pustí. To je celkom jednoduché, stačí si pripraviť pomocnú verejnú procedúru, ktorá formulár zobrazí a tú volať z tlačidla, ktoré si do toolbaru pridáte.

Sub ShowFindEmailDialog()
frmFindAttachments.Show
End Sub

Jednoduché, nie? Ak si chcete stiahnuť tento formulár, urobte tak...

Mohlo by ťa tiež zaujímať

Páčil sa ti príspevok?

Zdieľaj príspevok alebo si ho odlož na neskôr

Sleduj ma

Ak nechceš premeškať príspevky ako je tento, sleduj ma na Twitteri, alebo ak máš RSS čítačku, môžeš sledovať môj RSS kanál.

Komentáre

K tomuto článku nie su pridané žiadne komentáre.

Pridať komentár

Máš niečo zaujímavé povedať k článku? Pridaj to k článku ako komentár. Spam, reklamu alebo inak nerelevantné komentáre okamžite mažem.

Pridanie komentára sa nepodarilo. Oprav si prosím chyby.